Obchodné podmienky

internetového obchodu www.pravacokolada.sk
(ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky”)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi spoločnosťou CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo, zapísanou v Obch./Živ. register: Okresný súd Žilina Odd: Sro, Vložka c. 62839/L, IČ DPH: SK2024146135(ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.pravacokolada.sk

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.pravacokolada.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.pravacokolada.sk (ďalej len “tovar”) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 – odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041 / 7632 130, Fax: 041 / 7632 139, E-mail: za@soi.sk

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje ( t.j. meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho a v prípade akejkoľvek zmeny v týchto údajoch je Kupujúci povinný ich pred každou objednávkou v Systéme eshopu pravacokolada.sk zaktualizovať.), ktoré sú uvedené v objednávkovom formulári. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná ich prepísaním a stlačením tlačidla ,,Aktualizovať košík”. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Kúpna zmluva je uzavretá vzájomným potvrdením elektronickej objenávky Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom e-mailu a telefónu.

2.4. V prípade, ak Kupujúci toto potvrdenie požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Cena, platobné, dodacie podmienky, sankcie

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu Predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.pravacokolada.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou kuriérnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo platbou vopred na účet Predávajúceho, následne po pripísaní platby bude tovar zaslaný Kupujúcemu.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena za dopravu sa účtuje na základe platného cenníka.

3.6. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v čo možno najkratšej dobe maximálne do 7 pracovných dní od potvrdenia Kúpnej zmluvy, spravidla do 48hod. K tomu je treba pripočítať čas potrebný na doručenie kuriérskou spoločnosťou, čo je spravidla 1 až 2 pracovné dni.

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.

3.7. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok  porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

3.8. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený . Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci  povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka kuriérnej spoločnosti kontrolu hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.

3.9. V prípade osobného odberu tovaru sa Predávajúci zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar vo svojom sklade na adrese uvedenej v objednávke po dobu 48 hodín od potvrdenia kúpnej zmluvy. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutí tejto lehoty sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

3.10 V prípade, že bol tovar zaslaný Kupujúcemu na faktúru so splatnosťou a platba nebude pripísaná na účet v termíne splatnosti uvedenom na faktúre, Predávajúci môže Kupujúcemu uložiť penále v zmysle Obchodného zákonníka, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

3.11 Cena za dopravu tovaru:

Pri objednávkach nad 50€ (vrátane) je doručenie zdarma. Cenník a doba doručenia Vašej objednávky:

Slovenská Republika:

1. DPD dobierka

– doba doručenia: nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania zásielky, budete informovaný e-mailom a sms správou na kontaktné údaje, ktoré ste nám uviedli.
– cena za doručenie: 4,80€ s DPH

2. DPD platba vopred na účet

– doba doručenia: po pripísaní platby na náš účet bude objednávka vyexpedovaná a doručená nasledujúci pracovný deň, budete informovaný e-mailom a sms správou na kontaktné údaje, ktoré ste nám uviedli.
– cena za doručenie: 3,20€ s DPH

IV. Záruka

4.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých výrobkoch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

4.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, úmyselným  mechanickým poškodením. 4.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

• osobne v sídle Predávajúceho
• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou, kuriérom na adresu Predávajúceho: CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo

4.4. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

V. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č.102/2014 Z. z. má spotrebiteľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na email info@pravacokolada.sk , alebo na adresu CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo. Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v objednávke v deň expedície. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

5.3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

VI. Ochrana súkromia

6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu).

6.2. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na spracovanie údajov.

6.3. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

7.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

7.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

CUKROVINKY s.r.o.


Reklamačný poriadok

 

CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo

IČO: 47916672 zapísaná v Obch./Živ. register: Okresný súd Žilina Odd: Sro, Vložka č. 62839/L, IČ DPH: SK2024146135 (ďalej len “Predávajúci”)
vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a súvisiacimi právnymi predpismi tento

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.pravacokolada.sk
(ďalej len “Reklamačný poriadok”)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.pravacokolada.sk (ďalej len “Zmluva”). Pod pojmami “Kupujúci” a “Predávajúci” používanými v tomto Reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy, a pod pojmom “tovar” sa rozumie predmet kúpy zo Zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na svojej internetovej stránke www.pravacokolada.sk pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa Kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

II. Reklamácie

2.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

2.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

2.3. Kupujúc môžei uplatniť reklamáciu:

  • osobne v sídle Predávajúceho
  • odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou, kurierom na adresu Predávajúceho: CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo

Pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.4. Pri osobnom uplatnení reklamácie v sídle Predávajúceho vydá pracovník Predávajúceho Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.5. V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú bude táto reklamácia vybavená odstranením vady, výmenou tovaru alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho alebo prevodom na účet Kupujúceho.

2.6. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.